SLUŽBA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU ODRASLOG STANOVNIŠTVA

Načelnik: Dr Marina Manić, spec. opšte medicine

Ambulanta "Tijabara", adresa Paje Jovanovića 46, 18300 Pirot

Kontakt telefon : 010/311-958

mail: ambulanta.tijabara@dzpirot.rs

 

 

Šef Ambulante Pazar : Dr Suzana Nikolić, spec. opšte medicine

Adresa: Lava Tolstoja bb, 18300 Pirot

Kontakt telefon : 010/322-683

mail: ambulanta.pazar@dzpirot.rs

 

Šef Ambulante Tigar : Dr Slavica Filipović, spec. opšte medicine

Adresa:Nikole Pašića bb, 18300 Pirot

Kontakt telefon : 010/341-146

mail: ambulanta.tigar@dzpirot.rs

 

Šef Ambulante Bolnica : Dr Saša Kostić, spec. medicine rada

Adresa : Vojvode Momčila bb, 18300 Pirot

Kontak telefon : 010/305-376

mail: ambulanta.bolnica@dzpirot.rs

 

 

RADNO VREME: 07.00h - 20.00h

Dežurstvo vikendom i praznicima 08.00h - 18.00h

 

Služba opšte medicine obuhvata tri zdravstvene stanice u gradu, četiri seoske ambulante i dve terenske ekipe. Služba direktno pokriva više od polovine naselja na području opštine. Služba opšte medicine sa mrežom zdravstvenih stanica i ambulanti i brojem osoblja, najveća je služba u Domu zdravlja. Vodi brigu o 40.000 osiguranika, pre svega odrasle populacije.

 

U službi opšte medicine zdravstvena zaštita deli se na preventivnu i kurativnu.

Preventiva se zasniva na obavljanju sistematskih pregleda, ciljanih pregleda, vakcinacije, zdravstveno-vaspitnom radu. S obzirom na smeštajne mogućnosti i tehničku opremljenost zdravstveno- vaspitni rad  sastoji se iz individualnih metoda (intervju i planirani razgovori), i grupnih metoda (rad u maloj grupi, organizacioni sastanak, predavanja za široku populaciju). 

Kurativne usluge se ostvaruju u vidu prvog I ponovnog pregleda kod izabranog lekara, kao I kod lekara drugih specijalnosti.
Od uže specijalističkih pregleda radi se otoskopija. 
Od dijagnostičkih metoda zastupljena je EKG dijagnostika.


U okviru vanstandardnih usluga radi se na izdavanju lekarskih uverenja za za zasnivanje radnog odnosa, za potrebe suda, za potrebe profesionalne orjentacije,  smeštaja u ustanove socijalnog staranja, odlazaka u inostranstvo i drugih potreba po zahtevu korisnika usluga. 

Oprema po standardima Evropske Unije, kao donacija Lekara Sveta Grcke i ECHO, omogućava dijagnostiku i lečenje, kako hroničnih tako i urgentnih stanja u uslovima terenskog rada. Veliki broj specijalista, magistara i primarijusa, uz stalno stručno usavršavanje (edukativni sastanci, seminari, stručne konferencije i kongresi) garancija su kvalitetnog rada službe. 

Razvijena je izuzetno dobra saradnja sa Sekcijom opšte medicine SLD i Katedrom opšte medicine Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Plod te saradnje je ucešce u dve epidemiološke studije: Zdravstvene i socijalne potrebe starih lica i MCS-Multicentricna studija prevalence faktora rizika za HNO, kao i najnovija petogodišnja Studija otklanjanja i supresije faktora rizika za HNO. Objavljene su četiri knjige sa stručnim radovima proisteklih iz gore pomenutih studija, aktivno učešce na stručnim konferencijama i kongresima opšte medicine Srbije. Naučno istraživacki rad  deo je svakodnevnih aktivnosti yaposlenih. U stručnom radu usmerenje je ka  primarnoj prevenciji oboljenja, ranoj dijagnostici i terapiji. 

Radno vreme: 7-20 h.
Subotom, nedeljom i praznikom dežura se samo za hitne slučajeve od 7-19h.


Teritorijalni raspored zdravstvenih stanica određen je u skladu sa Čl. 4 Pravilnika o uslovima za obavljanje zdravstvene delatnosti u zdravstvenim ustanovama (Sl. glasnik RS br.2/19 01. 2000. god. ).

 

Šef Ambulanti na terenu : Dr Natalija Maksimović, doktor medicine

Kontakt telefon : 010/322-683

 

Raspored rada lekara u seoskim ambulantama:

 

AMBULANTA VISOČKA RŽANA

Ponedeljak - Brlog, Jelovica

Utorak - Krupac

Sreda - Rsovci, Rosomač, Slavinja

Četvrtak - Dojkinci

Petak - Visočka Ržana

 

AMBULANTA BELO POLJE

Ponedeljak - Krupac       Krupac (na 14 dana)

Utorak -        Belo Polje    Belo Polje      

Sreda -         Sukovo       Belo Polje

Četvrtak -     Petrovac     Držina

Petak -          Vlasi           Činiglavci

 

AMBULANTA TEMSKA

Ponedeljak - Temska        Temska (na 14 dana)

Utorak -        Cerova        Orlja, Bazovik

Sreda -         Topli Do       Ragodeš, Rudinje

Četvrtak -      Temska       Temska

Petak -           Krupac        Krupac


 

Raspored rada terenskih ekipa:

 

TEREN I

Ponedeljak - Kamik, Prisjan                        Osmakovo (na 14 dana)

Utorak -        Mali Suvodol                             Oreovica, Sopot

Sreda -         Pakleštica, Gostuša, Bela         Krupac

Četvrtak -     Blato                                         Blato 

Petak -         Crnoklište                                Crnoklište

 

TEREN I I

Ponedeljak -    Kostur            Sinja Glava (na 14 dana)

Utorak -           Dobri Do          Vranište

Sreda -            Krupac            Nišor, Pokrovenik

Četvrtak -        Ponor              Ponor

Petak -            Staničenje       Staničenje


 

Zakazivanje pregleda i servisne informacije: 010/322-683