ZABERITE SVOG LEKARA

Spisak lekara po ambulantama za koje mogu da se opredele pacijenti DZ Pirot:

Zakonom o zdravstvenom osiguranju definisano je pravo na izbor lekara u Domu zdravlja na području matične filijale ili na području prebivališta, odnosno boravišta.

Lekar se bira iz oblasti opšte medicine, pedijatrije, ginekologije ili stomatologije.

Svi punoletni građani imaju pravo na izbor doktora medicine, ili  specijalistu opšte medicine, odnosno, specijalistu medicine rada.

Deca mlađa od 18 godina imaju pravo na izabranog doktora specijaliste pedijatrije.

Osobe ženskog pola starije od 15 godine života mogu izabrati i  doktora specijalistu ginekologije.

Osobe  mlađe od 18 ili starije od 65 godina mogu izabrati i doktora stomatologije.

 

 

Dužnosti izabranog lekara:


- organizuje i sprovodi mere na očuvanju i unapređenju osiguranikovog zdravlja;
- obavlja preglede i dijagnostiku koja je neophodna;
- određuje način i vrstu lečenja, prati tok lečenja i usklađuje mišljenje i predloge za nastavak lečenja;
- upućuje osiguranike  na ambulantno-specijalističke preglede ili na stacionarno lečenje;
- određuje vrstu i dužinu kućnog lečenja i prati njegovo sprovođenje;
- propisuje lekove i medicinska sredstva, kao i određene vrste medicinsko-tehničkih pomagala;
- vodi propisanu medicinsku dokumentaciju o zdravstvenom stanju i lečenju osiguranika;
- daje ocenu o zdravstvenom stanju i upućuje na ocenu radne sposobnosti, odnosno invalidnosti;
- utvrđuje dužinu  privremene sprečenosti za rad zbog bolesti ili povrede, do 30 dana sprečenosti za
   rad i predlaže prvostepenoj lekarskoj komisiji produženje -  - privremene sprečenosti za rad;
- utvrđuje potrebu pratioca za vreme putovanja;

- utvrđuje potrebu odsustvovanja sa posla radi nege člana uže porodice;
- daje nalaz i mišljenje o osiguranikovom zdravstvenom stanju na osnovu koga se izdaje potvrda o   korišćenju zdravstvene zaštite u inostranstvu;
- određuje upotrebu i vrstu prevoznog sredstva za prevoz bolesnika, s obzirom na zdravstveno stanje;
- vrši druge poslove u vezi sa ostvarivanjem prava iz zdravstvenog osiguranja.

 

Pored navedenih poslova izabrani lekar ginekolog određuje starost trudnoće, radi ostvarivanja prava na odsustvovanje sa rada zbog trudnoće i porođaja.
Izabrani lekar pedijatar daje mišljenje o zdravstvenom stanju deteta radi ostvarivanja prava na odsustvovanje sa rada zbog posebne nege deteta.
Izabrani lekar utvrđuje privremenu sprečenost za rad osiguranika po propisima o zapošljavanju.

 

ZBOG ČEGA JE VAŽNO IZABRATI LEKARA?
Izabrani lekar brine o svim segmentima zdravlja pacijenata. Uvek je  u toku sa  njihovim  zdravstvenim stanjem i uvek ima dovoljno vremena za pacijenta. Kod izabranog lekara pregledi se zakazuju telefonom i na taj način izbegava čekanje.
Izabrani lekar je upoznat  sa prethodnim zdravstvenim stanjem i faktorima rizika po zdravlje pacijenta, sa njegovim  načinom života, dobrim i lošim navikama. Predočava mu do kojih bolesti loše navike mogu da dovedu, a ukoliko eventualno postoji neko oboljenje, kontinuirano prati razvoj bolesti i leči je. Izabrani lekar  ima mogućnost da poziva pacijente i zakazuje redovne godišnje i preventivne preglede. Redovni pregledi važni su zbog ranog otkrivanja premalignih i malignih promena, lečenja hormonskih problema, kontrole rađanja i pravovremenog planiranja porodice...Sada zajednički, lekar i pacijent mogu sprečiti, a ne više samo lečiti neku bolest.


IZBOR LEKARA
Lekar se bira u nekom od Domova zdravlja na području matične filijale  zdravstvenog osiguranja, a, u slučaju kada prebivalište nije na području matične filijale koja je osiguraniku izdala zdravstvenu knjižicu, on ima pravo da izabere lekara u mestu svog prebivališta.

Lica koja privremeno borave van mesta svog prebivališta (učenici i studenti, lica smeštena u ustanove socijalne zaštite, deca u hraniteljskim porodicama) lekara biraju u mestu privremenog boravka i on je njihov lekar dok tu borave.
Lekar se bira na period od jedne kalendarske godine ( od dana izbora do 31.12. tekuće godine), sa spiska lekara, koji mora biti istaknut u svakom Domu zdravlja.
Jednom datoj izjavi o izboru lekara, produžava se važnost automatski svake kalendarske godine, sve dok osiguranik ne da izjavu o promeni izabranog lekara.
Ako je osiguranikov izabrani lekar privremeno odsutan, zbog korišćenja godišnjeg odmora, bolovanja, službenog puta i dr., dom zdravlja je u obavezi da obezbedi lekara koji privremeno zamenjuje njegovog izabranog lekara.
Osiguranici imaju pravo da promene izabranog lekara po isteku kalendarske godine, bez navođenja razloga promene.

 

Osobe  nezadovolje svojim izabranim, ili lekarom koji im je dodeljen kao zamena, mogu zahtevati promenu izabranog lekara i pre isteka kalendarske godine,  ali u izjavi moraju da navedu  razlog promene.