SLUŽBA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU ŠKOLSKE DECE

skolski

 

Načelnik: Dr Milena Dimitrijević, specijalista pedijatar

adresa> Kej bb, 18300 Pirot

Kontakt telefon : 010/343-065

Mail: skolski.dispanzer@dzpirot.rs

 

RADNO VREME: 07.00h - 20.00h

Dežurstvo vikendom i praznicima 08.00h - 18.00h

 

Dispanzer pruža kako preventivnu tako i kurativnu zfravstvenu zaštitu školske dece uzrasta od 7 do 26 godina (do kraja redovnog školovanja).

Dispanzer je lociran u zgradi na Keju i nema isturenih ambulanti u školama. U okviru preventivnih delatnosti formiraju se posebna savetovališta gde se obavljaju sistematski pregeldi, vakcinacija, zdravstveno vaspitanje. Preventivne aktivnosti se sprovode i u školama. Zdravstvena zaštita bolesne dece se obavlja u ordinacijama dispanzera. 

PREVENTIVNE DELATNOSTI ŠKOLSKOG DISPANZERA

- Sistematski pregledi učenika i studenata,
- Kontrolni pregledi (učenika, studenata po potrebi, radi profesionalne orjentacije, pre rekreativne nastave, letovanja, pre sportskih takmičenja, učenicima i studentima pre useljenja u kolektivni smeštaj i dr.)
- Higijensko sanitarni nadzor (u školama i ustanovama za kolektivni smeštaj),
- Skrining za detekciju: anemija, bubrežnih bolesti, hipertenzije, poremećaja vida, poremećaja sluha i dr.,
- Zdravstveno vaspitni rad.

KURATIVNE DELATNOSTI ŠKOLSKOG DISPANZERA

- Pregledi pedijatra na zahtev,
- Ponovni pedijatrijski pregled,
- Obrada površne rane,
- Davanje injekcija,
- Davanje supkutane injekcije,
- Davanje IV injekcije,
- Previjanje,
- Obrada opekotina,
- Vađenje stranog tela,
- Alergološke probe,
- Spirometrija,
- Inhalacije,
- EKG.

 

O zdravlju dece do 18 godina života brine izabrani pedijatar >>