O NAMA

Misija:

Dom zdravlja Pirot je ustanova koja pružanjem zdravstvenih usluga na primarnom nivou unapređuje zdravlje i obezbeđuje dobar kvalitet života građana Opštine Pirot.

Posvećena je razvoju preventivnih usluga i organizaciji efikasnog sistema zdravstvene zaštite, uz stručne kadrove i implementaciju savremenih tehnologija

 

Vizija:

Liderska pozicija u regionu i stručnoj javnosti u pružanju usluga na primarnom nivou,  sa širokom paletom kvalitenih usluga .

 

onama_baner

 

 

U okviru svoje delatnosti Dom zdravlja pruža osiguranicima: preventivne, dijagnostičke, terapijske i rehabilitacione zdravstvene usluge u cilju sprečavanja, suzbijanja, ranog otkrivanja i lečenja bolesti, povreda i drugih poremećaja zdravlja. Ova ustanova godišnje pruži 225.000 pregleda odraslog stanovništva i 92.000 pregleda dece, 20.000 preventivnih pregleda žena i trudnica i 19.000 pregleda radnika. Hitna medicinska pomoć pruži preko 5.000 intervencija na terenu, oko 10.000 pregleda i 1.265 sanitetskih prevoza. U oštroj konkurenciji privatnog sektora i stomatološka služba pruži 24.000 različitih stomatoloških usluga.

 

U okviru Doma zdravlja su Služba za zdravstvenu zaštitu dece, Služba opšte medicine, Služba za stomatološku zdravstvenu zaštitu, Služba za hitnu medicinsku pomoć, Služba kućne nege, Služba patronaže, Dispanzer za žene.

 

Služba opšte medicine - pruža kako preventivnu tako i zdravstvenu zaštitu obolelom odraslom stanovništvu. Svoj rad organizuje u okviru šest zdravstvenih stanica (dve u gradu i četiri na terenu) i sa dve terenske ekipe. Osim toga, organizuje i rad savetovališta za masovna nezarazna oboljenja.

 

Većina službi, posle perioda pripreme, od 2009. godine u potpunosti funkcioniše po principu izabranog lekara.

 

Dom zdravlja Pirot nalazi se u Projektu Evropske agencije za rekonstrukciju ''Unapređenje preventivnih zdravstvenih usluga u Srbiji'' . U okviru projekta je formiran Centar za prevenciju. Počela je sa radom Škola za trudnice a u Školskom dispanzeru Savetovalište za mlade.
Patronažna služba redovno sprovodi akcije kontrole zdravlja stanovništva na terenu, dok Kućna nega posećuje i zbrinjava teške bolesnike.
Služba za hitnu medicinsku pomoć sa svojih 10 ekipa 24 časa zbrinjava urgentna stanja na teritoriji opštine. Dispanzer za zdravstvenu zaštitu žena obavlja zdravstvenu zaštitu ženske populacije, i to kako preventivnu zaštitu, tako i kurativu, u okviru savetovališnog i ambulantnog rada.

 

Kao nosilac primarne zdravstvene zaštite u opštini Pirot, organizuje svoj rad formiranjem dispanzera, službi, zdravstvenih stanica i ambulanti, uz puno oslanjanje na diferencijalno-dijagnostičke i konsultativne službe bolnice.

 
ISTORIJA

 

Prva stacionarna zdravstvena ustanova u pirotskom okrugu spominje se u XIX veku, tačnije 1878. Nakon oslobođenja Pirota od Turaka, dr Holec formira, 19. januara 1878. godine, privremenu poljsku vojnu bolnicu, koja će ostati sve do druge polovine 1879. god. kada na njeno čelo dolazi dr Zavađalo. 

Donošenjem novog sanitetskog zakona 1881. godine u Pirotu se osniva okružna bolnica. Ukazom kralja Milana 18. februara 1889. postavljen je za okružnog fizikusa u Pirotu dr Janko Senkijevič, koji će svojim radom započeti veliku bitku uspostavljanja moderne evropske naučne medicinske misli i prakse u pirotskom kraju. Posle njegove smrti, 1904. god, njegovo mesto zauzima dr Mladen Grujić,  koji će posle Prvog svetskog rata dugo godina biti upravnik Niške narodne okružne bolnice. Na čelo pirotske okružne bolnice zatim dolazi Dimitrije O. Micić, koji u svojstvu okružnog fizikusa ostaje sve do 1914. god. kada strada od pegavca. 

U periodu do Drugog svetskog rata u Pirot dolazi sve više mladih lekara, školovanih po evropskim gradovima, poput  dr Sime Petrovića, dr Aleksandra Misirlića, apotekara Uroša Volića i Karla Skacela, varoških školovanih babica Jelene Hristić Kijanovičke i Jelene Kostićke. Period razvoja zdravstvene službe između dva rata karakteriše popunjavanje svih regiona Srbije, pa i pirotskog, zdravstvenim radnicima, naročito posle otvaranja Medicinskog   fakulteta u Beogradu. 

 

 

skacel           apoteka     

 

 

 
 
Resenje_o_obavljanju_delatnosti