DOKUMENTA

KVALITET

FINANSIJSKO POSLOVANJE

 
STRUKTURA ZAPOSLENIH
 
 
PLAN RADA
 
 
 
MEDICINSKA I DIJAGNOSTIČKA OPREMA
 
 
GODIŠNJI IZVEŠTAJ O DONACIJAMA
 
 
 

VAŽNA DOKUMENTA

 

 

Statut_Doma_zdravlja_Pirot
Resenje_o_obavljanju_delatnosti
Pravilnik_o_organizaciji_i_sistematizaciji_poslova_u_Domu_zdravlja_Pirot
Pravilnik_o_budzetskom_racunovodstvu_Doma_zdravlja_Pirot
Pravilnik_o_Nomenklaturi_zdravstvenih_usluga_na_primarnom_
nivou_zdravstvene_zastite
Kadrovski_plan_2020
Odluka o radnom vremenu Doma zdravlja Pirot
Interni_akt-javne_nabvke_Dom_zdravlja_Pirot
Pravilnik_o_blagajnickom_poslovanju_u_Domu_zdravlja_Pirot
Pravilnik_o_koriscenju_sredstava_za_reprezentaciju_i_ugostiteljske_usluge_DZP
Pravilnik_o_postupku_prijema_opreme_u_DZP
Pravilnik_o_nacinu_i_rokovima_vrsenja_popisa_i_uskladjivanja_
Pravilnik_o_upravljanju_informacijama_i_bezbednosti_informaciono-komunikacionog_sistema_DZ_pirot
knjigovodstvenog_stanja_sa stvarnim_stanjem
Procedura_o_magacinskom_poslovanju_apoteke_DZP
Pravilnik_o_postuoku_unutrasnjeg_uzbunjivanja_DZP
Pravilnik_o_nagrađivanju_i_sankcionisanju__zaposlenih_u_Domu_zdravlja_Pirot
Pravilnik_o_donacijama,_poklonima_i_legatima

Pravilnik_o_nacinu_ostvarivanja_prava_na_naknadu_troskova_za_dolazak_i_odlazak

_sa_rada

Pravilnik_o_naknadi_putnih_troskova_za_sluzbeno_putovanje_u_zemlji
Pravilnik_o_kancelarijskom_i_arhivskom_poslovanju_DZP
Pravilnik_o_pravima,obavezama_i_odgovornostima_iz_oblasti_bezbednosti_i_
zdravlja_na_radu
Pravilnik_o_kriterijumima_i_blizim_uslovima_za_upućivanje_na_specijalizaciju
Pravilnik_o poklonima_zaposlenih Prilog_1   Prilog_2
Poslovnik_o_radu_Etickog_odbora
Pravilnik_o_regulisanju_etike_i_licnog_integriteta
Pravilnik_o_organizaciji_budzetskog_racunovodstva
Pravilnik_o_sticanju_i_raspodeli_sopstvenih_prihoda
Pravilnik_o_kriterijumima_i_blizim_uslovima_za_upucivanje_na_specijalizaciju
Strategija_za_upravljanje_rizicima_u_Domu_zdravlja_Pirot_za_period_2023.-2025.
Azuriran_Akcioni_plan_za_FUK
Pravilnik_o_donacijama_u_Domu_zdravlja_2023.
Pravilnik_o_postupku_izrade_finansijskog_plana
Pravilni_o_organizaciji_budzetskog_racunovodstva_i_racunovodstvenim_politikama
Pravilnik_o_blizim_uslovima_za_ostvarivanje_prava_na_solidarnu_pomoc
Pravilnik_o_uslovima_i_nacinu_koriscenja_sluzbenih_vozila
Poslovnik_o_radu_UO
Pravilnik_o_regulisanju_etike
Poslovni_kodeks
Informator_o_radu_2023.
Odluka_o_izmeni_poslovnika_o_radu_UO
Pravilnik_o_uslovima_i_nacinu_koriscenja_sluzbenih_vozila
Pravilnik_o_pristupu_informacijama_od_javnog_znacaja
Pravilnik_o_koriscenju_mobilnih_telefona_i_SIM_kartica
Pravilnik_o_pravima_ponasanja_poslodavca_i_zaposlenih
Pravilnik_o_pravima,_obavezama_i_odgovornostima_iz_oblasti_zdravlja_na_radzu
Pravilnik_o_zastiti_podataka_o_licnosti
Pravilnik_o_strucnom_usavrsavanju_zapsolenih_u_Domu_zdravlja_Pirot
Pravilnik_o_povredi_radne_obaveze_i_nepostovanju_radne_discipline